Verím v ...

27. června 2012 v 12:00 | Martin |  Knižnica
Myslím, že sme rozobrali základných päť tém, ktoré hovoria o našom prístupe k Bohu, o vzťahu medzi Bohom a kresťanmi. V skratke sa to dá zhrnúť do:

Boh, náš trojjediný Stvoriteľ, nás nekonečne miluje (1), no od prvého hriechu, ktorým sme slobodne a dobrovoľne preukázali našu nedôveru Bohu, si medzi ním a nami staviame múr z hriechu a špiny (2). Keď nastal správny čas, Boh v osobe Syna prichádza na Zem v podobe Ježiša z Nazareta, napĺňa proroctvá zo Zákona a Prorokov, buduje Nový Zákon postavený na nemennom základe Mojžišovej Tóry. Smrťou na kríži nás naveky vykupuje z područia hriechu a prináša odpustenie pre všetky národy, Božím Izraelom sa stáva celá Zem (3). Spásu si nemožno zaslúžiť, možno ju len prijať a to láskou k Bohu a jeho stvorenstvu - najčastejšie priamym obrátením a prijatím Božej vôle (4). K tomuto nás vedie teocentrické spoločenstvo na Zemi, Cirkev postavená na Skale - rímskom biskupovi, nasledovníkovi svätého Petra; s jadrom v živom, zmŕtvychvstalom Kristovi, v nekonečnej láske Boha Otca a v dynamickom spoločenstve Ducha Svätého (5).

Toľko k absolútnemu základu, našej blogovej kerygme. V tejto téme sa budem zaoberať podrobnejšie základom kresťanskej viery, ktoré sú zhrnuté v Nicejsko-Carihradskom vyznaní viery. Bolo ustanovené v roku 325 v Nicei a 381 v Carihrade. Uznáva ho Pravoslávna aj Katolícka cirkev.Znenie tohoto vyzania je (použijem priamo rímskokatolícke znenie):

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

 • Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Vyzanie začína jednoznačným zakotvením kresťanstva v monoteizme, slovami "jedného Boha". Aj napriek tomu, že v ďalších vetách je jednoznačné, že postavenie Otca, Syna a Ducha je rovnocenné, nejde o troch odlišných bohov. Veta pokračuje označením Boha za Stvoriteľa neba i zeme. Myslím, že v tomto prípade je "nebom" myslený celý vesmír okolo Zeme a "zemou" naša planéta. Svet viditeľný je nami vnímaná realita, všetky dimenzie (vrátane troch priestoru a jednej času), ktoré sú pozorovateľné v tomto vesmíre. Svet neviditeľný sa tiež dá nazvať duchovným svetom. Vieme o ňom oveľa menej, no jednou z vecí, ktoré sú do tohoto sveta zahrnuté, je napríklad existencia anjelov a démonov.

 • Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Druhá veta opisuje vieru v Ježiša, ktorý bol Kristom (grécky preklad), teda Mesiášom (hebrejský preklad), teda Božím pomazaným, kráľom z Davidovho rodu, ktorý bol predpovedaný prorokmi. Jeho zrodenia z Otca som sa čiastočne dotkol v prvej téme. Dôležité je, že bol zrodený pred všetkými vekmi, teda nemohol byť neskôr ako Otec, lebo sa nenachádzal v dimenzii plynúceho času - neexistovalo skôr a neskôr.

 • Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.
Žiaden boh z Boha, Otec a Syn sú si rovní, obaja sú pravý Boh. Už v knihe Genezis je používaný pojem "Elhoin", teda množné číslo slova boh, respektíve slovo "sily", ktoré sa používalo vo význame viacerých síl jednej podstaty. Za "Elhoin" sú slovesá v jednotnom čísle (okrem prípadov, kedy (pravdepodobne) jedna zo síl oslovuje ostatné).

 • Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
Ďalšia z vecí, ktorých som sa dotkol v prvej téme. Všetko bolo stvorené "skrze" Syna. Stvorenstvo je zahrnuté do nekonečnej lásky vo vnútri Božej podstaty, medzi Otcom a Synom. Ďalej vyznanie pokračuje vyhlásením, že Syn zostúpil "z nebies", teda akejsi Božej dimenzie, pre našu spásu - vykúpenie z hriechu

 • A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Mocou Ducha Svätého - je Bohom, rovný Otcovi i Duchu, no nekoná svojou vlastnou silou, ale silou Ducha. Nepredstavuje žiadnu rebéliu voči ostatným osobám, všetko vykonáva v súľade s Božou vôľou, ktorá je rovnaká pre všetkých troch. Berie si telo z "Márie Panny" - nepoškvrnené počatie.

 • Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
Ježiš zomiera na kríži za nás, za naše viny. "Za vláda Poncia Piláta", toto zasadzuje ukrižovanie priamo do histórie Rímskej ríše, nie je to žiaden mýt, žiadna legenda, je to historická udalosť (v prvopočiatkoch vyznania, teda ešte za apoštolov a prvej Cirkvi, to bolo veľmi ľahko overiteľné tvrdenie).

 • ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba,
Ježiš je mŕtvy, pochovaný, ale podľa Písma (priamo podľa proroctiev v písme - prorockých kníh Starého zákona; ale aj podľa jeho tvrdení o znamení Jonáša (tri dni v bruchu veľryby)) vstáva z mŕtvych, vo fyzickom tele sa po smrti zjavuje apoštolom a množstve ďalších ľudí. No i napriek tomu, že získava plnosť vyplývajúcu zo svojho Božského štatútu, nezostáva na Zemi, ale vystupuje do neba.

 • sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
"Sedí po pravici Otca" - Kristus sa po smrti, zmŕtvychvstaní a nanebovstúpeni vyrovnáva Otcovi a stáva sa mu znova rovným (keďže v podobe Ježiša Nazaretského - už len samotnou fyzickou podobou, bol od Boha menší (Jn 14,28)). Jeho ďalší príchod odkazuje na Jánovu apokalypsu a koniec sveta, pri ktorom Kristus znova prichádza na Zem a posledným súdom spravodlivo rozdeľuje ľudí. Božie kráľovstvo, ktoré po apokalypse vznikne, bude nekonečné.

 • Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Duch Svätý, ktorému už Starý Zákon pripisuje mnoho Božškých atribút (všadeprítomnosť, ...), sa nazýva "Pánom" - teda Bohom. "Oživovateľom" - živé stvorenia a najmä ľudia sú z hliny (hmotnej schránky) a dychu Božieho Ducha (nehmotnej duše). "Vychádza z Otca i Syna" je mierne kontroverzná časť vyznania, keďže je to jeden z veľkých problémov medzi katolíckou Cirkvou a pravoslávnou Cirkvou. Filioque (teda dodatok "i Syna") je predmetom mnohých teologických debát. Pravoslávni tvrdia, že sa tým znižuje postavenie Ducha - mal by vychádzať len z Otca. Ja si myslím, že je to zbytočné tvorenie prekážok medzi týmito cirkvami. Filioque považujem len za prepojenie troch osôb v Bohu a nie za ich kategorizovanie.

 • Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
Duchu sa vzdáva tá istá poklona ako Otcovi i Synovi, sú si rovní. "Hovoril ústami prorokov" je potvrdenie toho, že Duch fungoval medzi ľuďmi už pred Kristom, najmä medzi prorokmi, externe sprostredkúva Božiu vôľu. Až po Kristovom nanebovstúpení sa Duch vylieva na celú Zem a pre všetkých ľudí, jeho dary sú voľne prístupné všetkým, čo si ich zaslúžia. (Ja aj Patrik máme s Duchom nemalé skúsenosti - žije aj po dvetisíc rokoch).

 • Verím v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
Táto časť vyznania sa po opise trojjediného Boha a vyjadrenia vzťahu medzi osobami v Božskej podstate a medzi osobami a kresťanmi, sústreďuje na Cirkev. Vypisuje jej atribúty - je len jedna, aj napriek nášmu rozdeleniu na tisícky denominácií, sme súčasťou jednej Cirkvi ako večného Izraela. Svätú, keďže jestvuje z vôle Boha. Všeobecnú (v gréckom preklade - katolícku), keďže prijíma celé učenie a tradície prvej Cirkvi, apoštolov, Ježiša Krista a Biblie. Apoštolskú, lebo na jej prvopočiatkoch stáli apoštoli ako prví biskupi, na čele s Petrom, rímskym biskupom. Tiež sa ustanovuje veľký význam sviatosti krstu - oficiálneho prijatia do Cirkvi.

 • a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Ďalší odkaz na apokalypsu, pri ktorej dochádza k vzrieseniu všetkých ľudí, čo v celej histórii zomreli a "život budúceho veku", teda Nové Nebo a Nová Zem. Očistený svet a konečne pripravený pre skutočný, reálny, hmatateľný Boží plán. Vyznanie je tradične ukončené slovom "Amen", teda "podľa pravdy", "pravdivo", "nech je tak".

Toľko k základnému opisu kresťanského, respektíve rímskokatolíckeho vyznania viery. "Verím v Boha", Apoštolské vyznanie viery, je o niečo kratšie, ale opisuje všetky dôležité aspekty kresťanstva.. Podobné kréda a vyznania boli pre prvú Cirkev veľmi dôležité, pomáhali ľuďom zapamätať si základné stavebné kamene ich viery a tak ich podávať ďalej. Aj dnes môžu mať veľký význam, napríklad, keď viacerí kresťanskí teológovia popierajú existenciu "neviditeľného sveta", anjelov, démonov... Na niektoré veci by sa radšej nemalo zabúdať.

Amen.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Patrik Patrik | Web | 30. června 2012 v 1:19 | Reagovat

veľmi sa mi páči, ako si sa vyhýbal kategorizovaniu Boha samotného a ostatných cirkví. teraz ale váham :-D že by sme spracovali charizmy?

2 DorothyBog DorothyBog | E-mail | 18. července 2017 v 23:30 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170718

3 ArleneClulp ArleneClulp | E-mail | 22. července 2017 v 1:08 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170721

4 ArleneClulp ArleneClulp | E-mail | 22. července 2017 v 21:05 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170721

5 Flossiefrony Flossiefrony | E-mail | 25. července 2017 v 21:36 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170725

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama