Moja viera

18. června 2012 v 16:00 | Martin |  Kancelária
Chcel som napísať článok, ktorý by sa týkal mojich dôvodov na vieru. Treba si ale stanoviť nejaké základné, smerodajné informácie, podľa ktorých sa budem ja, aj vy, riadiť.

Najzákladnejšie je, že to nie sú dôvody, ktorými vás idem evanjelizovať, presvedčiť že moja viera je jediná správna a dokázať vám, že sa mýlite. Nechcem ich ani stavať ako nejaký materiál na presviedčanie, keďže si uvedomujem ich hodnotu na poli skepticizmu a istej vedeckosti.

Druhé najzákladnejšie je, že všetko je vyvrátiteľné. Nech tu napíšem čokoľvek, za určitých okolností to sám dokážem čiastočne spochybniť. To ale neznamená, že sa riadim nejakou slepou vierou. Takto sa dá spochyniť čokoľvek. Od vnímania reality až po historické udalosti.Rozdelil by som moje dôvody na vieru do viacerých kategórií.

  • Dôkazy z vedy
Toto je asi najslabší článok, aj pre mňa aj pre vás, keďže sa nielen necítim kompetentný na opisovanie vedeckých dôkazov pre pravdepodobnosť existencie Stvoriteľa. Odporúčam buď literatúru (Lee Strobel - Kauza Stvoriteľ), ktorá aj napriek tomu, že sa vo viacerých tvrdeniach mýli (podľa mňa príliš ofenzívny postoj k evolúcii), ponúka viacero zaujímavých pohľadov zo sveta vedy na vieru v Stvoriteľa. Najlepšími sú asi dôkazy z kozmológie, teda podozrivo presné nadstavenie konštánt vo vesmíre, ktoré podporujú nielen existenciu života, ale aj existenciu inteligentného života (pričom mnohé z nich ovplyvnilo práve niekoľko prvých sekúnd až minút existencie vesmíru po Veľkom Tresku). Taktiež samotný Veľký Tresk, singularita (vznik vesmíru prakticky z ničoho, ex-nihilo) a pofidérnosť hypotézy multiverzu. Téma mysle je podľa mňa slabo podložená, ale aj tu sa dá nájsť pár zaujímavých ideí.
Vtipný mi prišiel napríklad vznik fotónov vo veľmi mladom vesmíre, takže na počiatku bolo svetlo.
Ak vás zaujímajú podobne myšlienky a podpora viery vedou, našiel som celkom zaujímavú stránku reasons.org, ktorá rozoberá viacero tém a spravujú ju prevažne priamo vedci, či vedeckí pracovníci so skúsenosťami vo svojich oboroch.

  • Dôkaz z nadprirodzena
Pre mňa jemne silnejší dôkaz, na druhej strane krehký a extrémne ľahko spochybniteľný. Najmä na internete sa dajú nájsť tisícky a tisícky skúseností ľudí pri strete s nadprirodzeným svetom. Myslím, že veľká väčšina ľudí na planéte verí v akýsi druh, či už vyššej moci alebo neviditeľnej energie. Tu zahŕňam duchov, démonov, mágiu, náboženské zázraky a podobne.
Práve kresťanstvo má pre stret s nadprirodzenom celkom priamočaré vysvetlenie. V nicejsko-carihradskom vyznaní viery je ako jeden z bodov stvorenie sveta viditeľného a neviditeľného. Nadprirodzeno je zasahovanie Boha alebo tohoto neviditeľného sveta do nášho, viditeľného sveta. S týmto vysvetlením má ale mnoho ľudí problém, pretože sa k nemu dodáva, že všetko nadprirodzené, čo nepochádza priamo od Boha, je nebezpečné a ľudia by sa s tým nemali zahrávať. Takže žiadne ľudové liečiteľstvo, žiadna komunikácia s anjelmi či vyvolávanie duchov.
Taktiež zázraky, ktoré sa uchovali spísané v evanjeliách a ktoré konal buď priamo Ježiš alebo jeho učeníci (či prví kresťania - Skutky), sú istým dôkazom existencie duchovného, nedotknuteľného sveta. Niektoré zázraky (liečenie, ... ) sa uchovali až dodnes, napríklad hovoreniu jazykmi som bol aj svedkom. Je to divné.
To, že sa zázraky diali aj mimo kresťanstva sa dá vysvetliť viacerými spôsobmi. Ja zastávam ideu, že časť Božej milosti je na každom človeku, takže ak čistý a spravodlivý hinduista prosil Brahmu, aby uzdravila jeho zomierajúce dieťa a ono prežilo, nemusela to byť nutne Brahma ale mohol to byť Boh. (Toto sa dá aplikovať aj obrátene, preto je to len moja hypotéza založená na celkovej viere v Boha, netvrdím že to tak funguje.) Prípadne môže za zázrakmi stáť zvyšok neviditeľného sveta, teda anjeli a démoni. Zaujímavosťou je, že pri exorcizme (vyháňaní démonov z posadnutých ľudí), po spýtaní sa na meno konkrétneho démona, dostal exostista viacero mien slovanských, ale aj hinduistických bohov.
Do tejto kategórie dôkazov patria napríklad aj eucharistické zázraky (Lanciano, ...), vypočuté modlitby, zázračné uzdravenia, porocké schopnosti, či dary Ducha Svätého. Neviem ako je to s Islamom, ale kresťanstvo má na konte celkom slušný počet dôveryhodných a Cirkvou uznaných zázrakov (Rím si dáva veľký pozor, aby uznával len dôveryhodné zázraky a aby sa nevrhol za každou senzáciou).
Na druhej strane, zázraky slúžia len na posilnenie viery, nie sú jej centrom. Často sa stáva, že hľadáme len číru senzáciu a naša viera rýchlo vyhorí, lebo ju vkladáme do nestálych vecí.
Ako povedal Kristus, Jn 6, 26: "Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa." "

  • Dôkazy z histórie
Taktiež je to ľahšie na pochopenie než na vysvetlenie. Kresťanstvo a judaizmus sa od mnohých iných, zväčša polyteistických náboženstiev, líšia tým, že veľkú časť svojej mystiky nezasadzujú do neznámeho veku, niekedy keď sa voda sypala a piesok lial. Práve naopak, už z Písma vidíme, že židia považujú Dávida, Šalamúna, Abraháma, Mojžiša a prorokov za historické osobnosti, ktoré aktívne pôsobili v závažných historických udalostiach ako exodus z Egypta či zajatie Babylončanmi. A sú to tieto osobnosti, ktoré okrem závažných činov, ktoré zmenili históriu Izraela, najviac stáli pri Bohu, YHWH, o ktorom tvrdili, že je na ich strane a pomáha im prežiť, dáva im silu a vyvolil si ich.
Taktiež kresťania netvrdia, že Ježiš je akási mýtická postava, ale už od prvopočiatkov kresťanstva je označovaný za reálneho človeka, ktorý okolo roku nula kráčal po tejto zemi, ktorý pochádzal z Nazareta, ktorý mal matku a rodinu, ktorého výklady počúvali zástupy ľudí, ktorý nežil hýrivo, ale radšej sa sťahoval do tichej modlitby, ktorý mal vzťahy z mnohými ľuďmi a ľudia ho mali radi, ktorý bol odsúdený Ponciom Pilátom na smrť na kríži, kde posledný raz vydýchol a zakončil Božie dielo, ktoré sem ako zhmnotnené Slovo božie prišiel vykonať. Sám Pavol vo viacerých listoch opisuje ľudí, ktorí ho poznali a boli svedkami jeho zmŕtvychstvania. Jemne nabáda ľudí, ktorí pochybujú, aby sa uistili u týchto svedkov, ktorí stále žili.
Samotná premena Ježišových učeníkov, ktorý sa po smrti a dokonca aj po zmŕtvychvstaní stiahli do ticha a pokoja a až Duch ich vyviedol von a skrz nich sa obrátili tisícky ľudí. To, ako kresťania bez mihnutia oka zomierali za svoju vieru a ako odvážne, s menom Ježiš na perách, stáli v koloseu na pobavenie Rimanov pred hladnými levmi.

  • Dôkaz zo Zla
Môže sa to zdať paradoxné, ale existencia Zla s veľkým Z je pre mňa taktiež istým dôkazom na podloženie mojej viery. Písmo opisuje démonov ako padlých anjelov, bytosti, ktoré aj napriek blízkosti Boha odmietli slúžiť jemu a žiadali od ľudí, aby sa im klaňali. Dnes sa s nimi nestretávame nijak priamo, neprechádzajú sa zhmotnení medzi nami, nevyskakujú spoza rohu ako čertíci s vidlami. Sú kdesi za rohom nášho oka, skrytí pred zrakom, ale prítomní. Pri každom našom rozhodnutí, vždy keď máme chuť spraviť niečo hlúpe a hriešne. Spochybňujú dôveru v Boha, núkajú nám radosti tohoto sveta, alebo nás priamo vykúpu v špine, ktorej ľudstvo vytvorilo na Zemi kvantum.
Vždy keď počúvam slová známeho, exorcistu, mám zimomriavky z toho, ako sa počet posadnutých zvyšuje. Ako sa otvárame New Age praktikám, ktoré zase raz stavajú ľudí do stredobodu vesmíru. Diabli nám nenúkajú očividné zlo, ale zabalia špinu do blýskavého alobalu, aby sa zdala príťažlivou. V tom je ich nebezpečenstvo.
Poznáte ten pocit, keď vám tichučký hlások v hlave ukazuje veci, o ktorých možno viete, že sú nesprávne, ale na malú chvíľu, milisekundu, sa zdajú príťažlivými? Jediné, čo mi v takých chvíľach pomáha odolať je túžba po Bohu a presvedčenie, že ho už nechcem sklamať.

  • Dôkaz z osobnej skúsenosti
Myslím, že práve tento dôkaz je pre každého jednotlivca najsilnejší a zároveň najspochybniteľnejší. Osobnú skúsenosť nemôžete prezentovať ako dôkaz na podporenie svojej viery pred ostatnými, na druhej strane, v tomto článku opisujem svoje vlastné dôvody, ako som uviedol už na začiatku.
Okrem toho, že môj život sa veľmi, veľmi zlepšil odvtedy, čo som sa obrátil na kresťanstvo, som vyrovnanejší, pokojnejší, našiel som aj spoločenstvo u ľudí rovnakého zmýšľania a vyznania. Nie sme len akási religiózna skupina, nespája nás len viera a náboženstvo, ale čosi väčšie, bázeň pred Bohom, láska k Bohu. Taktiež mám zmysel vo svojom konaní a činoch, nerobím veci len preto, lebo sa to asi tak má robiť, ale snažím sa svojim činmi ctiť Boha, aby som sa nehanbil, keď sa večer ponorím do modlitby, do rozhovoru s Otcom.
Sú to práve osobné skúsenosti, ktoré poháňajú väčšinu kresťanov, preto ak komukoľvek hovoríme, že nepochopí, aký je Boh, kým sa ho nepokúsi osobne spoznať, hovoríme z vlastnej skúsenosti. Táto tajomná, absolútna entita, YHWH, najnepochopiteľnešia a najpríťažlivejšia vec vo vesmíre; sa nám dáva spoznať, po kúskoch a po troškách, no aj to je niekedy viac, než sme schopní stráviť. Ale nič, čo som doteraz zažil sa nevyrovná tej posvätnej istote, keď cítite Otca, ktorý vás stráži, Syna, ktorý stojí po vašom boku a neprestajne vás podporuje a Ducha, ktorý horí nestravujúcim, večným ohňom radosti a viery vo vašom srdci.


Viera nie je istota, nedáva sa nám poznať v exaktných faktoch a nespochybniteľných dôkazoch. Boh sľúbil slobodu v rozhodnutí, nemohol sa nám nanúťiť veľkým nápisom "BOH EXISTUJE" medzi hviezdami. Verím, že každý má vo výbere života s Bohom rovnakú šancu. Ako sa hovorí, jediná cesta k Otcovi je skrz Syna... otázne je, koľko ciest vedie k Synovi, lebo Duch Svätý je aktívny a prítomný v každom z nás. Samotný Ježiš tvrdí, že "Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Lk 12,10". Rúhať sa proti Duchu je zložitejšie, no o to nebezpečnejšie. Stavať sa proti základnému dobru, ktoré v nás zakorenil Boh.

Ponúkol som niekoľko vecí, ktoré relatívne racionálne podporujú moju vieru, ak ste veriaci, mali by ste sa spýtať, či sami máte takéto dôkazy, podobné, možno lepšie, či vaša viera nie je slepá, lebo slepá viera je nebezpečná a neistá. Mali by ste sa spýtať, či nasledujete náboženskú ideológiu alebo živého Boha.

(Ospravedlňujem sa, rozličné faktory som viac-menej len načrtol, pýtajte sa v komentároch. Ak by bol článok moc zlý, tak ho pravdepodobne stiahnem, ešte uvidím.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 underpressure underpressure | E-mail | Web | 18. června 2012 v 20:18 | Reagovat

Milý článok. :-)

2 Avalon Avalon | E-mail | Web | 21. června 2012 v 21:19 | Reagovat

Já asi začnu tím, že jsem křtěná katolička. Na druhou stranu jsem si to nevybrala a nikdy jsem k tomu netíhla. Rodiče mě nevodili do kostela, na mši jsem tuším byla jen jednou. Článek je napsaný hezky, k zamyšlení, poslední informace v závorce jsou tedy podle mě zbytečné. Naopak, pokud tohle má být načrtnutí, pak obdivuji tvůj talent zajímavým způsobem utřídit myšlenky, či jak tomu říct.

Je fakt, že mě na Křesťanství a vůbec na víře vadí jediná věc, která mi z části brání k té chuti, se kterou babička chodila v mém věku do kostela.
A to ono rozdělení. Pravoslavní, katolíci, evangelíci... Ježíše Krista oslavují, pokud se nepletu, ale i Svědci Jehovovi. Celou slavnou víru pak provází včetně zázraků i krutost. Má dvě strany, jako každá věc. Teď je ta otázka, jestli je důležité věřit tomu, čemu chceš věřit, věřit v boha a nebo věřit v plané sliby církve, která se ohání zázraky a přitom využívá fanatismus ve svůj prospěch.

Ohledně víry mi tedy přijde tvůj článek až příliš... Optimistický? Zajímá mě, jestli je pro tebe důležitější víra v boha nebo víra v křesťantsví, či lépe řečeno v ty, kteří ho zastupují (církev obecně i jednotlivci)

Asi ten komentář bude zmatený, za to se omlouvám.

3 Patrik Patrik | Web | 21. června 2012 v 21:48 | Reagovat

Dovolím si povedať, že nevyužíva fanatizmus. Napríklad rád Jezuitov, ktorí ako rehoľa sídlia i v Trnave, sa špecializuje vyslovene na rozmýšľanie a inteligenciu. Každý jeden z nich má tri  vysokoškolské tituly a podobne :-D  :-D

Nebudem ale zasahovať do Tvojho postrehu, pretože toto je jednoznačne podľa môjho uváženia osobná otázka na Martina a ja, hoci si myslím, že by som približnú odpoveď poznal, nemôžem odpovedať, aj keď ma to láka :-D

4 Avalon Avalon | E-mail | Web | 21. června 2012 v 22:13 | Reagovat

Otázka byla přímou reakcí na článek a jeho autora, ale pokud mám využít poslední slovo tvého komentáře, pak mne "láká" slyšet i tvou odpověď.

To, co píšu, jsou mé zkušenosti s vírou.
Zaujalo mne, když jsem párkrát sedávala vedle spolužáka. Je svědkem Jehovovým. Kolikrát mi vyprávěl o komunitě plné lásky, která uznává každého takového, jaký je. Co se týká fakt z dávné i nedávné historie, je tomu ale zřejmě trochu jinak. Fanatismus, týrání... Moje babičky jsou zase obě zapřísáhlé křesťanky. Jedna je katolička, druhá evangelička. Nemohou se snést pro "rozdílnou" víru. Proč? Na tu otázku mi ani jedna nedokáže odpovědět a přesto mi obě nezávisle na sobě tvrdí to, co předtím spolužák. Víra je prý život, rodina. Následně přijdou na řadu zase fakta z historie od desátek až po chlapce, které znásilnili katoličtí kněží v Německu.

Přijde mi, že většina lidí okolo mě slepě lpí na tom "fyzickém" ať už se jedná o osoby či kostel, poutní místa apod. To vše je pro ně důležité stejně jako název církve. Křesťanství. Jeden bůh a oni jako kdyby si ho chtěli rozdělit na různé části, přičemž ten, který bude mít jednu se bude hádat s ostatními a tvrdit, že on ukořistil tu nejlepší. Viz. pravoslavná církev v Rusku, která ničí všechny, kteří by jí mohli sebrat vedoucí pozici ve státě.

Ale proč? K čemu to má být? A jak se mezi těmi "částmi" rozhodnout pro tu, která je skutečnou a původní Křesťanskou vírou?
Jsem katolička, ale to neznamená, že plně uznávám hodnoty lidí, kteří byli stejně křtění jako já.
Chtěla bych uznávat boha jako "něco" nad námi. Osud, pomocnou ruku, každý to nazývá jinak. Proto se ptám a myslím tím právě to, zda byl článek založený na víru v boha nebo na víru v to fyzické, co vytvořili lidé.
...Nikde jsem tu nenašla upřesnění, možná jsem se jen nedívala dobře. Nacházím ale jen pojem "Křesťanství" a to je rozsáhlý pojem. Jen křesťanství. Ale jaký by to pak byl kostel, katolický či evangelický?

5 Martin Martin | Web | 22. června 2012 v 17:48 | Reagovat

No, rozdelenie do tisícok denominácií ma dosť trápi, je to veľmi hlúpe, povrchné a dovolím si povedať, zbytočné. Hádať sa o veciach, ktoré aj tak nikdy do absolútnej hĺbky nepochopíme, rozdeľovať sa kvôli každému reformátorovi. V jednom z Pavlových listov Pavol varuje predtým, aby sa ľudia nepomenovali podľa apoštola, ktorý im priniesol vieru. Aby sa nehovorili: My sme Petroví, My sme Pavloví. Všetci do jedného majú hovoriť: My sme Kristoví.

To je môj názor na denominácie. Protestanti tvrdia, že akceptujú vieru sola scripta, založenú len na Písme a katolíci (plus čiastočne pravoslávni), že akceptujú aj svätú tradíciu, ktorá sa predáva od prvej cirkvi až dodnes skrz štruktúru katolíckej cirkvi. Nikdy sa nedohodnú ale priamo ma naštval jeden článok "Môžu ísť katolíci do neba?", kde protestanti rozoberali túto otázku. Je to obludné súdiť či niekto môže alebo nemôže ísť do neba, keďže to je čisto na Bohu.

Chyby sú na jednej aj na druhej strane, ale stále za Cirkev, Večný Izrael, považujem všetkých ľudí, ktorý žijú v Božej milosti. A základná skala tejto Cirkvi bol apoštol Peter - menovaný samotným Ježišom. Preto jeho nasledovníkov vo Vatikáne rešpektujem ako autority.

Myslím že chybou reformátorov bolo, že nevedeli problémy riešiť interne. Založiť vlastnú cirkev je už tá najkrajnejšia možnosť. Mohli kritizovať, mohli byť mučeníkmi pre správnu vec, ale nemali riešiť problémy drasticky. Napríklad sv. František, taktiež mal svoje problémy s cirkvou, ale vyriešil ich založením františkánskeho rádu, nie františkánskej cirkvi.

Máš pravdu, že veľa ľudí je zaujatých cirkvou, nie Bohom, veľa cirkví je zaujatých politikou a nie Bohom, čo je ešte smutnejšie. Katolícka cirkev aj napriek svojim mnohým chybám je oproti mnohým iným cirkvám položená na pevných historických aj intelektuálnych základoch.

Ale v centre všetkého je vždycky živý Boh, v láske Boha-Otca, v milosti Ježiša Krista a spoločenstve Ducha Svätého.

6 Avalon Avalon | E-mail | Web | 22. června 2012 v 18:15 | Reagovat

To je promyšlená odpověď.
Rozhodně zajímavá a řekla bych, že i taková, v jakou jsem doufala. Ale troufnu si položit ještě pár otázek.

Odpovídáš pěkně, ale stále jsem z toho nepochopila, k jaké z těch "církví" se řadíš ty. I mě přijde rozdělení hloupé, ale může být člověk "jen" křesťan? Do jakého kostela by šel, i kdyby to mělo být jen jednou za rok na půlnoční?
To rozdělení už nikdo nespraví, evangelík nebude mít rád katolíka (až na výjimky) ale čím bude člověk někdo mezi tím?

Je sice správné věřit v boha, nicméně nabízí se tu další otázka.  Co si vybereš? Evangelíci některé věci dělají zcela jistě jinak než pravoslavní. Pokud ale je někdo "křesťan," co bude dělat on? Vybere si něco od jedné církve a něco od druhé? Kdo určí, co má uznávat? Tady snad ani není jiná možnost než si jednu z těch "podkategorií" zvolit.

Omlouvám se, za ty otázky.
Jsem nenapravitelná, když mi něco vrtá hlavou...

7 Martin Martin | E-mail | Web | 23. června 2012 v 18:21 | Reagovat

Môžem ťa o niečo poprosiť? Neospravedlňuj sa za svoje otázky, ľudia čo sa pýtajú, čo zisťujú a učia sa, si v mojich očiach zaslúžia omnoho viac rešpektu, než ktorákoľvek poslušná ovečka.

Oficiálne a viac-menej vo veľkej väčšine doktrín aj ideologicky, sa radím k rímskokatolíckej cirkvi. Podľa Biblie sa radím do Cirkvi, do Večného Izraela, ktorý obsahuje všetky národy. Vidím v protestantskej laxnosti, najmä v Amerike, voči kvalifikácii kňazov a pastorov, veľké nebezpečenstvo. Radšej by som sa dočkal reformácie v katolíckej cirkvi, než prestupoval do inej, radšej sa budem do konca života snažiť zmeniť to, čo považujem za zlé v cirkvi, než aby som si založil inú. Narozdiel od môjho menovca Luthera.

Ako si vybrať? Nasleduj Krista. Či ťa zavedie k pravoslávnym, ku katolíkom, k evanjelikom. On je jediná šípka, ktorej smer sa mýliť nebude. Ja som ho objavil v katolíckej cirkvi, iných možno zavedie inam. Čo ma napríklad odradzuje od protestantov je nepochopenie eucharistie a svätcov, takisto až nepriateľský vzťah k Panne Márii, ktorú si hlboko vážim.

8 Ema Ema | 25. června 2012 v 21:33 | Reagovat

[7]: Pekne si to napísal, Martin.
[5]: To je celkom zaujímavá téma, ako riešiť problémy, chybné doktríny, ktoré učenie obsahuje. Neviem, na jedndej strane chápem tú potrebu očisty. Ako neopakovať chyby histórie, ako sa očistiť? Nová cirkev,a lebo jej odnož je riešením. Ale chápem, na druhej strane to prispieva k roztrieštenosti a možno väčším konfliktom, aké boli na očiach predtým. Hlavné je to gro náboženstva, nie drobné odstavce v texte, s ktorými nesúhlasime.

Možno podnet na dobrú diskusiu alebo dejinný prieskum. Celkom by ma zaujímalo, či nie sú nejaké štatistiky, koľko obetí, alebo nejakých presídľovaní, zakázaní činností priniesla taká Lutherova reformácia, prípadne jeho švajčiarskych kolegov.

9 Martin Martin | Web | 26. června 2012 v 12:06 | Reagovat

No, problém so vznikom Novej cirkvi je ten, že v tej starej zostane väčšina ľudí. A vzniknú konflikty. Takisto ako doteraz existujú na dedinách problémy medzi katolíckymi a evanjelickými rodinami. Vsadil by som sa, že aj tak polovica z nich nechápe rozdiel v denomináciách.

Keď si dáš vyhľadať nejaké články, hlavne protestantské o katolicizme, zistíš že katolícka cirkev je v podstate pohanská heréza. Keď si dáš vyhľadať katolícke o protestantizme, zistíš, že protestanti sú pomýlený nesprávnym výkladom Písma a ignorovaním svätej tradície. Neviem ako hlavy cirkví plánujú prežiť sekularizáciu a New Age s takýmto prístupom.
Preto som neskonale vďačný za ekumenizmus druhého vatikánskeho koncilu a neznášam tie reči o paktovaní so skazenými protestantmi a heretickými náboženstvami. Ľudia čo tak rozmýšľajú, nevidia do budúcnosti.

Na Lutherovi je dosť znepokojujúci jeho antisemitizmus, myslím že oficiálna luteránska cirkev sa za to už dokonca ospravedlňovala.

10 Patrik Patrik | Web | 30. června 2012 v 1:46 | Reagovat

Reagujem veľmi neskoro na tento článok, čo ma hrozne mrzí, lebo keď vidím, aký človek sa nám tu našiel...

Milá Avalon!
Ak sa pýtaš, či sa dá byť "len kresťanom", tak Ti odpovedám NIE. Dá sa ale byť AŽ kresťanom. Ako Martin napísal, my nie sme Benediktovi a nie sme Petrovi. Sme Ježišovi. Nemodlíme sa k cirvki a nevidíme v nej peniaze, nakoľko na nej i strácame vreckové, keď sa stále presúvame na nejaké akcie :-D

Do akého kostola by som šiel?
Do toho, v ktorom je kríž. Je mi jedno, aký ten kostol je. Na denomináciách nezáleží, sú len, prepáč mi moju všeobecnosť, "záležitosťou štýlu"

Dnes je kresťanských cirkví na svete podľa jedného z mojich učiteľov asi 30000. Neviem, nakoľko je to pravda... viem, že nie je JEDNA kresťanská cirkev. Ja i Martin sme rímokatolíci a pravdu sme našli tu. Avšak priatelíme sa s ateistami, evanjelikmi a sem-tam s alkoholikmi :-P a nikoho neodsudzujeme, či neoznačujeme za pomýleného.. iba ak by sa tváril, že sme banda fanatikov a pritom sám nemá jasno v ničom.

Ako je napísané v knihe "Youcat", s ktorou si dal Benedikt takú námahu, človek dokáže prísť na ľudskú pravdu, ktorá je vždy len malý zlomkom v porovnaní s Pravdou samotnou.

Pre nás by najkrajšie bolo, keby sa všetci proste tolerujeme. To ale nepôjde, lebo, prepáč mi starý fór, evanjelické mamy hovoria dcéram, aby si zobrali radšej toho najhoršieho ateistu ako katolíka.

Sme ľudia, máme v povahe to pokaziť. Ale , ako povedal CS Lewis v knihe "Mere Christianity" u nás známej ako "Hovory", ide tu o Krista a Kristus bol len jeden, i keď ho dotrhali na kopu kúskov :-)

11 ArleneClulp ArleneClulp | E-mail | 23. července 2017 v 1:24 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later!

XRumer20170721

12 Carolyngof Carolyngof | E-mail | 5. srpna 2017 v 5:00 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)

XRumer201708

13 Carolyngof Carolyngof | E-mail | 5. srpna 2017 v 15:40 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)

XRumer201708

14 Carolyngof Carolyngof | E-mail | 6. srpna 2017 v 2:28 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!

XRumer201708

15 Soroqf Soroqf | E-mail | 22. srpna 2017 v 23:12 | Reagovat

Новые БЕСПЛАТНЫЕ игры для Взрослых вас ожидают игры без установки онлайн на  https://vk.com/porno_flash_games

P.S. - ЗАХОДИТЕ И ИГРАЙТЕ в порно флеш ИГРЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ на https://vk.com/porno_flash_games

16 Soronc Soronc | E-mail | 25. srpna 2017 v 4:55 | Reagovat

СМОТРИ ГОРЯЧЕЕ ДОМАШНЕЕ ПОРНО http://sexvipka.com/ ДОМАШНЕЕ ПОРНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ТАК ЖЕ НЕ ПРОПУСТИ МИНЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

17 Soroyz Soroyz | E-mail | 25. srpna 2017 v 4:55 | Reagovat

СМОТРИ СУМАСШЕДШЕЕ ДОМАШНЕЕ ПОРНО http://sexvipka.com/ ПОРНО ВИДЕО БЕСПЛАТНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
СМОТРИ ОРАЛЬНЫЙ СЕКС https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ ЖЕНЫ ДРУГА БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

18 Sorofx Sorofx | E-mail | 25. srpna 2017 v 9:24 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПОРНО ВИДЕО БЕСПЛАТНО http://sexvipka.com/ СЕКС HD БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ ГЛУБОКИЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

19 Soroda Soroda | E-mail | 25. srpna 2017 v 12:51 | Reagovat

СМОТРИ СУМАСШЕДШЕЕ ДОМАШНЕЕ ПОРНО http://sexvipka.com/ ДОМАШНЕЕ ПОРНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ МИНЕТ ВИДЕО https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ ЖЕНЫ ДРУГА БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

20 Soroob Soroob | E-mail | 25. srpna 2017 v 16:08 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ДОМАШНЕЕ ПОРНО http://sexvipka.com/ ПОРНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ОБРАТИ ВНИМАНИЯ СОЧНЫЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ СОЧНЫЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

21 Soroae Soroae | E-mail | 26. srpna 2017 v 1:06 | Reagovat

СМОТРИ КАЧЕСТВЕННОЕ СЕКС ВИДЕО ОНЛАЙН http://sexvipka.com/ ДОМАШНЕЕ ПОРНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ТАК ЖЕ НЕ ПРОПУСТИ ГЛУБОКИЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ ОРАЛЬНЫЙ СЕКС БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

22 Sorozz Sorozz | E-mail | 26. srpna 2017 v 3:33 | Reagovat

СМОТРИ ЛУЧШЕЕ ПОРНО БЕСПЛАТНО http://sexvipka.com/ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ТАК ЖЕ НЕ ПРОПУСТИ ШИКАРНЫЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ ШИКАРНЫЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

23 DorogiKRDTut DorogiKRDTut | E-mail | 26. srpna 2017 v 13:50 | Reagovat

<a href=http://rrr.regiongsm.ru/33>
<img>http://rrr.regiongsm.ru/32 </img>
</a>
Благоустройство и асфальтрование в Краснодаре и г.Абинск. Решение любого вопроса по Благоустройству Краснодара и края. Точно в срок

Подробнее... Благоустройство-Краснодар.РФ   ... 88612412345
___________________________
ооо благоустройство территории мариинск
благоустройство подъездов фото
благоустройство центрального района
благоустройство территории двора закон
мбу благоустройство навашино

24 AgustinDeask AgustinDeask | E-mail | Web | 11. září 2017 v 21:01 | Reagovat

cbd oil for pain dosage cbd oil for cancer dogs <a href=http://www.purevolume.com/listeners/rarewriter7410/posts/6765609/Cannabis+Extracts+for+Treating+Cancer>best cbd oil for depression and anxiety</a> cbd oil for pain relief where to buy

cbd oil benefits uses cbd oil for sale vaporizer <a href="http://ttlink.com/notice/23295656">cbd oil for pain amazon</a> benefits of cbd oil for cancer patients

25 Dol77larpr Dol77larpr | E-mail | 14. října 2017 v 19:02 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama