Christos voskrese! - Téma 3

13. června 2012 v 12:00 | Martin |  Knižnica
Zúbožený muž trpiaci pri jednom z najpotupnejších a najbrutálnejších druhov popravy. Zbičovaný, vysmiaty, opľutý a odvrhnutý jeho najbližšími učedníkmi. Označený za rúhača, tesár z Nazareta, učiteľ trúfalých výrokov, hlásateľ Božieho kráľovstva. Židovský národ si tak urputne chránil tradície, že na Boha a Božie veci odkazovali v metaforách, len aby neporušili prikázanie o vyslovení jeho mena nadarmo. A tu prichádza tridsaťročný muž, farizejmi a saducejmi považovaný za blázna, ktorý všemohúceho oslovuje intímne, osobne, citlivo - "Abba", Otecko. A čo je ešte horšie, hovorí k davom, vyhlasuje sa za prisľúbeného Mesiáša, Božieho pomazaného, Syna človeka. A davy ho počúvajú, lebo nie je obyčajným rabínom, neučí ako zákonník, učí ako ten, ktorý má moc.

Keď Ján Krstiteľ začal hlásať svoje Eliášske poslanie v znamení Izaiášovho proroctva "Hlas volajúceho na púšti: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!", nedovoľuje si o sebe tvrdiť, že je Božím prisľúbeným, práve naopak, poukazuje na to, že po ňom prichádza ktosi mocnejší, ktosi, komu ani Ján nie je hodný rozviazať remienok na obuvi. Prorok Pána sa zdráha krstiť akéhosi blázna z Nazareta a keď je k tomu vyzvaný, z neba zostupuje Boží duch, Duch Svätý a v spojení s Ježišom začína Nazareťanovu kariéru Rabbiho, učiteľa.

A keď Ján posiela svojich učenníkov, aby sa dozvedeli, či je Ježiš naozaj Mesiášom, dostáva odpoveď vo forme proroctva zo Zákona a Prorokov. "Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium." (Mt 11,5) V súčasnej verzii Starého zákona chýba časť o vstávaní mŕtvych, no po objavení zvitkov od Mŕtveho mora sa zistilo, že aj táto veta bola súčasťou pôvodného mesiášskeho proroctva. A Ježiš to všetko napĺňa, pričom vyhlasuje, že neprišiel Zákon a Prorokov zrušiť, ale naplniť.Kto je teda Ježiš?

Jediný muž v dejinách, ktorý naplnil všetky starozákonné proroctvá o Mesiášovi, potomok z rodu Davida, Abraháma, z Júdovho kmeňa, narodený v Betleheme z panny, no pôvodom z Nazareta. Galilejské svetlo sveta.

Historické spisy sa logicky o Ježišovi v čase jeho života nezmieňujú, keďže svoje verejné vystupovanie, podľa zákona, začína až ako tridsaťročný. Judea a Galilea sú mu najbližšie. Učí Židov, ale i pohanov, Božie slovo sa už neobmedzuje na vyvolený národ, ale stáva sa univerzálnym, Božím Izraelom je celý svet. Koná zázraky ako mnoho prorokov pred ním, no po prvý krát vyháňa zlých duchov, teda koná exorcizmy. V písme vidíme, že títo démoni poznajú jeho pravú podstatu, utekajú pred ním a zohýbajú pred ním pomyselné kolená.

Prečo o tomto Ježišovi nie je viacej historických spisov? Prečo sa o ňom nezmieňujú rímsky historici jeho doby? Galilea a Judea boli v prvom storočí veľmi búrlivé provincie. Mesiáši prichádzali a odchádzali, mnohí zlákali stovky ľudí, istotne o mnohých tvrdili, že konali zázraky. Boli to často veľký dobyvatelia, ktorí si nárokovali Dávidov trón. Revolucionári hlásali agresívne zmeny, samostatný Izrael... a zrazu, z akéhosi malinkého Nazareta - Ježiš, ktorý hovorí:

"Čo je cisárovo, dajte cisárovi, čo je Božie, dajte Bohu." Malinký to človiečik, určite mnohým pripadal bezvýznamný a jeho tvrdenia bláznivé. No i napriek tomu, že nehlásal agresiu a revolúciu, ako mnohí iní, davy ho nasledovali. Počúvali jeho výklady, počúvali novú Tóru, ktorá ma priniesť Boha celému svetu. Mojžišov odkaz pre kmene Izraela posúva na oveľa vyššiu úroveň. Prevracia rebríčky hodnôť, zavrhuje mamonizmus a faloš. Blahoslavení chudobní, tichí a prenasledovaní. Poslední budú prví a prví budú poslední.

Nevečeria s farizejmi, saducejmi a veľkňazmi, ale s mýtnikmi a hriešnikmi. Doktora potrebujú chorí. Namiesto užívania si slávy a chvály, radšej sa stiahne do úzadia a v tichosti sa modlí k Oteckovi. Priamo hovorí s Otcom a prináša jeho učenie - žiaden výklad Zákona a Prorokov, nepotrebuje študovať, aby sa vyznal v teológii. Teológia je o ňom. Je väčší než Mojžiš, je väčší než Abrahám - "Lebo prv ako bol Abrahám, Ja SOM (YHWH)."

Čo ho ale naozaj robí lepším, než všetkých ostatných, samozvaných Mesiášov? Každí dokázal prevracať stoly v chrámoch, hádať sa so zákonníkmi, hlásať k davom. Prečo bol Ježiš Nazaretský výnimočný?

Tri veci ho stavajú ponad ostatných a robia z neho jediného, pravého a nespochybniteľného Mesiáša, Božieho pomazaného, Kráľa a Sudcu na Nebi i na Zemi.

Jeho život - prichádza a žije medzi nami, večeria s ľuďmi a rozpráva sa s ľuďmi, ctí si sviatky a dodržuje zákony. Neruší zákony, ktoré boli dané, ale hlása ich hlbšiu podstatu. Nestačí nezabiť, ale treba sa strániť nenávisti! Káže Slovo, ktoré mu bolo dané priamo od Otca. Ustanovuje si apoštolov, dvanásť prostých mužov, rybárov, tesárov, dokonca mýtnika. Dáva im moc vyháňať zlých duchov, dáva im moc liečiť a konať zázraky, pričom sám chodí po vode a utišuje búrky. Učí modlitbu Pána - Otčenáš. A čo je najdôležitejšie - odpúšťa hriechy. Búra múry medzi ľuďmi a Bohom. Nezaujímajú ho prekážky, zaujíma ho láska a jednota.

Jeho smrť - berie na seba obrovské bremeno, vykúpenie z hriechu v podobe dreveného kríža, na ktorom v ťažkých a brutálnych bolestiach zomiera. Cíti každú sekundu svojho umučenia, kapiláry v podpazuší mu popraskajú a potí krv - je si vedomí svojho osudu, no podvoľuje sa vôli Otca. Je Bohom, ktorý obmedzuje svoju dokonalosť, len aby na seba mohol zobrať podobu človeka. Jedna z najkrajších a najnepochopiteľnejších myšlienok kresťanstva - Boh sa stáva človekom, aby zomrel na kríži a priniesol vykúpenie svojmu stvorenstvu. Predstavte si, do čoho sme sa zaplietli, ak sme potrebovali, aby najkrajšia, najlepšia a najláskyplnejšia bytosť, ktorá existuje, musela zomrieť v brutálnych bolestiach kdesi na Golgote za Jeruzalemom.

Vítaný - Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A odvrhnutý - Ukrižuj ho!

A napokon prichádza skutok, ktorý znova vypovedá o Božej zhovievavosti a milosrdnosti. Nenecháva nás zronených, nevykupuje nás len preto, aby sme sa znova zavŕtali do hriechu. Vstáva z mŕtvych, prekračuje hranice smrti, Ježiš z Nazareta, už ako zmŕtvychvstalý Syn vo všetkej svojej sláve a moci. Znova navštevuje svojich apoštolov, dokazuje, že je naozaj tým, ktorý zbičovaný a znetvorený vydýchol na kríži.

Ustanovuje stabilnú cirkev na čele s Petrom a ustanovuje krst v mene trojjediného Boha. Dáva sa spoznať, dáva apoštolom i celému svetu finálne potvrdenie svojej božskosti. Akékoľvek hypotézy o tom, že ho nahradil dvojník, či jeho telo uniesli učedníci, sú nepodložené a v mnohých prípadoch iracionálne. Môžeme buď ignorovať všetky dôkazy alebo začať o Ježiovi z Nazareta uvažovať ako o prisľúbenom Mesiášovi.

A to nie je všetko. Duch Svätý, ktorý na Ježiša zostupuje počas jeho krstu vodou, ten Duch, vďaka ktorému aj napriek svojim obmedzeniam, konal zázraky, prichádza na Turice medzi apoštolov. Ježiš nanebovstupuje, jeho prítomnosť priamo na Zemi, v zmŕtvychvstalom tele, mu príde zbytočná, namiesto toho dáva ľuďom svoj večný odkaz. Ducha, ktorý hovoril skrze prorokov, Ducha, ktorý je teraz v nás všetkých. Ducha, v ktorom aj neveriaci, aj budhisti aj hinduisti aj moslimovia, nachádzajú Pána a nepriamo ho oslavujú. Ducha, ktorý našimi rukami buduje Božie kráľovstvo v nás všetkých.

Spása neznamená koniec hladu, koniec vojnám a ľudskej hlúposti. Mnohí kritici Krista hovoria práve o tomto, keď spochybňujú Ježišovo spasiteľské dielo. Ale to, čo si oni predstavujú, je ľudské kráľovstvo, ľudská utópia, v ktorej Boha niet. Nebolo by nám v nej všetkým lepšie? Tak prečo ju potom nemáme? Každý ľudský výmysel zapadá prachom, rozpadne sa a stratí v prúde času. Systémy sa striedajú, status quo sa mení.

Tak prečo slávime pamiatku dve tisíc rokov starého Nazareťana? Toto je to, čo robí Ježiša výnimočným spomedzi ostatných "mesiášov". Apoštoli sa po jeho smrti stiahli do úzadia, zapreli ho. Dokonca zmŕtvychvstanie ich primälo len k tomu, aby sami slávili jeho pamiatku. Až dary Ducha ich vyviedli z temnoty a spravili z nich skutočných rybárov ľudí, hlásateľov evanjelia a odkazu Ježiša, ktorý bol Kristom. Hlásia príchod Božieho kráľovstva a život budúceho veku, spása nie je v zdraví, bohatstve a pozemskom šťastí, ale v stave pokoja a lásky ku svojmu Stvoriteľovi, v odpustení hriechov. V živote s Kristom, živým Bohom po svojom boku.

Ako hovorí Pavol: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. (Gal 2, 20)

Dlh bol splatený. Počúvajte evanjelium, počúvajte dobré správy. Nezostávajte zatvorený vo väzení, keď dvere sú otvorené. Mnohí sa radšej uzavrú v tomto svete, boja sa výjsť von, boja sa, že stupia do prázdna. Ale vedzte, že za dverami na vás čaká Ježiš s úsmevom na tvári. Lebo Kristus žije, má všetku moc na Nebi i na Zemi, má právo súdiť, nie podľa viny, ale podľa lásky a v mene slobody, ktorú si tak ctíme.

Ako hovoria naši bratia vo Východnej cirkvi - Christos voskrese! Voistinu voskrese! (Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj žije!)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Patrik Patrik | Web | 13. června 2012 v 14:18 | Reagovat

už stačí len povedať: mmm!

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=449778418367622&set=a.245876412091158.68416.238655296146603&type=1&theater

2 DorothyBog DorothyBog | E-mail | 19. července 2017 v 0:05 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170718

3 ArleneClulp ArleneClulp | E-mail | 22. července 2017 v 14:45 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

4 WriteEssay WriteEssay | E-mail | Web | 25. července 2017 v 14:45 | Reagovat

Write My Essay - EssayErudite.com

Fed up of typing "who can write my essay" in the search bar?
Would you like to have a reliable helper always by your side?
Our website will come as an excellent solution to <a href="https://essayerudite.com/write-my-essay/" />write my essay</a>

5 EssayErudite EssayErudite | E-mail | Web | 26. července 2017 v 12:19 | Reagovat

Essay writing Service - EssayErudite.com

We value excellent academic writing and strive to provide outstanding <a href=https://essayerudite.com>essay writing services</a> each and every time you place an order. We write essays, research papers, term papers, course works, reviews, theses and more, so our primary mission is to help you succeed academically.

Don't waste your time and order our <a href="https://essayerudite.com/" />essay writing service</a> today!

6 Mariakr Mariakr | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 16:28 | Reagovat

Хотите разнообразить сексуальную жизнь? Добиться принципиально новых ощущений помогут эротические товары

Один из самых распространенных методов достигнуть ярких ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью достаточно проcто добиться стимуляции эрогенных зон и точек на теле. Только не используйте его в одиночку, доверьтесь своему партнеру. Это хорошо укрепит вашу эмоциональную связь и поможет стать более раскованными друг с другом.</p>
Также среди игрушек для взрослых распространены эрекционные кольца, наручники, различные смазки и стимуляторы. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь попробовать разные варианты, и вы скоро найдете то, что понравится вам обоим.</p>
Стоит заметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, вагинальные шарики, фаллоиммитаторы, вакуумные помпы, и прочие игрушки для взрослых вы сможете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

7 Avito321tife Avito321tife | E-mail | 28. září 2017 v 18:24 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Будем рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам нужны определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как узнать аккаунт в авито
пропали деньги на авито
зачем воруют аккаунт на авито
как развести на деньги на авито
заблокировали аккаунт в авито что делать

8 Avito321tife Avito321tife | E-mail | 21. října 2017 v 10:37 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Готовы предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам требуются определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как удалить аккаунт в авито если забыл логин
как перевести деньги с яндекс кошелька на кошелек авито
как вывести деньги из avito
авито сумки кошельки
деньги под расписку в москве от частных лиц на авито

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama